Makaleler

CUMHURBAŞKANININ DÖNEM SINIRI (Adalet Dergisi 69. sayısı – 2022/2 – syf 15-44)

KARŞILAŞTIRMALI 1921 ANAYASASI (1921 TEŞKÎLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU VE MAKALELER-Atatürk Araştırma Merkezi)

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE OMBUDSMAN DENETİMİ: İDARENİN KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TARAFINDAN DENETLENMESİ - (Ombudsman Akademik)

OSMANLI ANAYASAL DÜZENİNİN BOZULMASI VE MODERNLEŞME (1699-1839) - (Adalet Dergisi)

Aristoteles’in Devlet Felsefesi ve Önceki Anayasa Hukukumuz - (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü - Freedom of Expression in the Decisions of European Court of Human Rights - (Adalet Akademisi Dergisi)

Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler - (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması AY. Md 13 - (Anayasa Yargısı)

Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ''Bağımsız Ölçü Norm'' veya ''Destek Ölçü Norm'' Sorunu

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı - (Ankara Barosu Dergisi)

Olağanüstü Dönemler ve Yayıncılık - (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Mahfuz Düzenleme Alanı Mıdır? - (Ankara Barosu Dergisi)

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU VE OSMANLI - (Adalet Dergisi)

Tanzimat Fermanı Sonrası Hukuki Düzenlemeler Ve Hukuk Dualizmi

1876 Anayasası Veya Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908)

Amerika Birleşik Devletleri’nin Misyonerleri Ve Osmanlı Devleti

Osmanlı-ABD Arasındaki Ticarî İlişkiler

Parlamentarizm-Başkanlık Sistemi Tartışmaları Üzerine (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yıl:2003 sayı:7)

Mevzuatımızda ve Özel Hukukumuzda Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayı:8/1993)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE BAŞKANLIĞIN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ - REGULATORY PROCEDURES OF THE PRESIDENCY OF THE UNITED STATES (Türkiye Barolar Birliği Dergisi yıl:2020 sayı:149)

Alevilik ve Yeni Anayasa (Anayasal Perspektif)

Başkanlık Sistemi (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 Yıl:2012)

Osmanlı Politik Hayatında Enver Paşa'nın Rolü (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayı:5 yıl:1992)

Extraordinary Periods and Publishing (Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi)

ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA ÜZERİNE (Türkiye Barolar Birliği - Yayın no:8 - Faruk Erem Armağanı)