Makaleler

Yasama Dokunulmazlığı ve Yargısal Aktivizm - TAAD (Türkiye Adalet Akademisi Dergisi)

"Karşılaştırmalı 1921 Anayasası", (1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Makaleler-Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2022-sayfa: 143-186).

"Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Ombudsman Denetimi: İdarenin Kamu Denetçiliği Kurumu Tarafından Denetlenmesi" - (Ombudsman Akademik, Yıl:3, Sayı:5, Tarih: Temmuz-Aralık 2016, Sayfa: 13-36).

Osmanlı Anayasal Düzeninin Bozulması ve Modernleşme (1699-1839) - (Adalet Dergisi)

Aristoteles’in Devlet Felsefesi ve Önceki Anayasa Hukukumuz - (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü - Freedom of Expression in the Decisions of European Court of Human Rights - (Adalet Akademisi Dergisi)

Türk Anayasa Hukukunda Olağanüstü Hal Kavramı ve Bu Konuda İleri Sürülen Teoriler - (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

2001 Anayasa Değişikliği Bağlamında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması AY. Md 13 - (Anayasa Yargısı)

Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinin Uygulanmasında ''Bağımsız Ölçü Norm'' veya ''Destek Ölçü Norm'' Sorunu

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı - (Ankara Barosu Dergisi)

Olağanüstü Dönemler ve Yayıncılık - (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi)

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Mahfuz Düzenleme Alanı Mıdır? - (Ankara Barosu Dergisi)

Kamu Denetçiliği Kurumu ve Osmanlı - (Adalet Dergisi)

"Tanzimat Fermanı Sonrası Hukuki Düzenlemeler ve Hukuk Düalizmi", (Türkler, Cilt:14, Sayfa:727-738, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara).

1876 Anayasası Veya Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908)

Parlamentarizm-Başkanlık Sistemi Tartışmaları Üzerine (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yıl:2003 sayı:7)

Mevzuatımızda ve Özel Hukukumuzda Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayı:8/1993)

Amerika Birleşik Devletlerinde Başkanlığın Düzenleyici İşlemleri - Regulatory Procedures of the Precidency of the United States (Türkiye Barolar Birliği Dergisi yıl:2020 sayı:149)

Alevilik ve Yeni Anayasa (Anayasal Perspektif)

"Başkanlık Sistemi", (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:39-60, Yıl:2012.)

Osmanlı Politik Hayatında Enver Paşa'nın Rolü (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi sayı:5 yıl:1992)

Extraordinary Periods and Publishing (Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi)

Özgürlükçü Anayasa Üzerine (Türkiye Barolar Birliği - Yayın no:8 - Faruk Erem Armağanı)

"Yargı Reformunun Eşgüdüm Merkezi Olarak Hakim Akademileri " - (Yargıtay Dergisi, Sayfa: 5-16, Ocak-Nisan 2003, Cilt:29, sayı:1-2, Ankara.)

"Avrupa Birliği, Türkiye ve Dünya'nın Güvenliği", (Istanbul Conference on Democracy & Global Security - 2005, Sayfa:7-12, Condrad Hotel, Istanbul, Basım: Ankara, 2006.)

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Güvenlik Boyutu (Güvenlik Boyutu Bağlamında AGİT)", (Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, 17-19 Ekim 2001 Elazığ, 2002, Sayfa: 345-356).

"Avrupa Birliği'ne Uyum Paketleri ve Bunların Türk Dış İlişkilerine Etkileri", (4. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, Tarihten Günümüze Dış Tehditler, Sayfa:307-326, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, 16-17 Ekim 2003, Elazığ, 2004.)

"Amerika Birleşik Devletleri'nin Misyonerleri ve Osmanlı Devleti", (Türkler, Cilt: 14, Sayfa: 189-196, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002).

"Osmanlı-ABD Ticari İlişkileri", (Türkler, Cilt:14 Sayfa: 270-282 ,Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.)

"1876 Anayasası veya Monarşik Modernleşme Dönemi (1876-1908)" , (Türkler, Cilt:14 Sayfa: 739-750, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002).

"Osmanlı'da Kadılık Kurumu ve Yargının Bağımsızlığı", (Osmanlı, Cilt:6 (Teşkilat), Sayfa:453-469, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, Editör: Güler Eren, 1999).

"Türkiye'de İnsan Haklarında Yeni Yapılanmalar", Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, 60. Yılında TODAİE, Editör: Prof. Dr. Eyyüp Günay İsbir, 60. Yıl Özel Yayını, Ankara, 2013, Sayfa: 531-557).

"Cumhurbaşkanının Dönem Sınırı", (Adalet Dergisi, Sayı: 69, Yıl: 2022/2 – Ankara, Sayfa:15-44).

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - 3

.

.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sınırları - Adalet Dergisi